Ssuda oluvchini baxtsiz hodisalardan sug'urta qilish

chop etish versiyasi